Osobný bankrot: prehra či záchrana?

Stále viac ľudí na Slovensku je ohrozených dlhmi, ktoré na seba zobrali a nevládzu ich splácať. Do nezvládnuteľných dlhov sa dá dostať niekoľkými spôsobmi, spoločným menovateľom býva väčšinou nesprávne finančné rozhodnutie a podcenenie rizika výšky splátok. Častou situáciou je aj ručenie za úver niekomu blízkemu, kto svoj dlh prestane splácať a bremeno padne na ručiteľa alebo solidárneho spoludlžníka.

Cesta k exekúcii je pomerne krátka

Do omeškania so splátkami prichádzajú klienti bankových či nebankových ústavov často v situácii, že neodhadnú svoje finančné možnosti a precenia výšku splátok, ale aj v situácií, že im chýba finančná rezerva a prekvapí ich nečakaný finančný výdavok. Státisíce ľudí na Slovensku dnes využíva rôzne nebankové pôžičky, splátkové systémy a iné formy bankových pôžičiek ako sú spotrebné a hypotekárne úvery. Treba povedať, že zmluvy o pôžičkách sú stavané tak, že veriteľ (ten kto požičiava peniaze) môže pri omeškaní splácania zo strany klienta zosplatniť celý úver už po 2 alebo 3 (omeškaných) splátkach. Ak klient nereaguje na výzvy, neplatí riadne a včas, prípadne neplatí vôbec, veriteľ odpredáva pohľadávku (dlh klienta) spoločnostiam zameraným na vymáhanie dlhov, resp. končia u exekútora. Tak sa z drobných dlhov stávajú veľké priam neriešiteľné, ktoré dlžníci splácať nevedia a situácia je viac než hraničná. Existuje pre týchto ľudí riešenie?

 

Osobný bankrot

Osobný bankrot je jeden zo spôsobov, ako navždy vyrovnať svoje dlhy a začať nový život bez záväzkov. Existuje však aj druhý spôsob – mať dlhy pod kontrolou, o tom neskôr.

Bankrot vyhlasujú ľudia, ktorí sa dostali do situácie, keď už nedokážu splácať svoje finančné záväzky. Na Slovensku je uzákonený od roku 2006 a minulý rok využilo túto možnosť až 441 ľudí. Neschopnosť splácať finančné záväzky vzniká vtedy, keď človek nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako dvom veriteľom a má minimálne dva záväzky. Osobné bankroty sú bežné v USA, Veľkej Británii a aj v Nemecku. Na Slovensku brzdí výraznejšie využívanie osobného bankrotu vysoký preddavok a povinnosť minimálneho majetku. Zabudnúť netreba ani na sprievodné náklady (právne poradenstvo a pod.).

 

Osobný bankrot sa skladá z dvoch častí: konkurz a oddlženie

Prvý krok je podanie návrhu na konkurz. Pred podaním návrhu na súd musí dlžník zaplatiť preddavok 663,88 eura. Preddavok je určený na úhradu odmeny a výdavkov správcu. Jedna zo základných podmienok na to, aby súd schválil návrh na vyhlásenie osobného bankrotu je preukázateľnosť majetku v minimálnej hodnote 1659,70 eura. Majetok slúži na pokrytie nákladov konkurzného konania.

Počas konkurzu prebieha súpis celého majetku, ktorý správca konkurznej podstaty rozpredá. Súd zastaví všetky exekúcie a veriteľov čiastočne uspokojí peniazmi z predaja všetkého majetku. Do majetku sa započíta okrem nehnuteľného aj hnuteľný majetok– napríklad notebook, hotovosť, predmety osobnej spotreby, prípadne šperky. Potom dlžník požiada súd o oddlženie. Oddlžením začína plynúť trojročná skúšobná doba. Počas nej musí dlžník pracovať a splácať poplatky správcovi konkurznej podstaty. Raz ročne musí zložiť správcovi súdom určenú splátku. Tá môže byť maximálne vo výške 70% čistého ročného príjmu dlžníka.

Dlžník bude úplne bez dlhov až o minimálne tri a pol roka. Prvá časť – konkurz – trvá šesť a viac mesiacov. Dĺžka konkurzu závisí od počtu veriteľov a výšky speňažovaného majetku. Druhá časť – oddlženie – trvá tri roky. Po tomto čase sa končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom.

Osobný bankrot nevyhlási človek náhodou. Predchádza mu niekoľkoročná negatívna história. Najčastejšími spúšťačmi sú strata zamestnania, dlhodobá PN alebo situácia, keď splátky dlhov prevyšujú príjmy. Aj nedisciplinovanosť v splácaní dlhov sa nevypláca – z malých dlhov sa stanú veľké, ktoré už dlžník nevie splácať a situácia sa zdá byť už neriešiteľnou. Vyhlásiť osobný bankrot sa oplatí ľuďom, ktorí dlhodobo žijú v mesačnej strate a ani rodina ich nedokáže podporiť.

Nízka finančná gramotnosť na Slovensku sa žiaľ často prejavuje tak, že v prípade dlhodobej nezamestnanosti reálne mnohým hrozí vyhlásenie osobného bankrotu. Vyše 80% ľudí nemá žiadnu alebo len nedostatočnú finančnú rezervu. Ak vyhlási človek so zlou finančnou disciplínou osobný bankrot, tak mu to ani v prípade oddlženia nemusí pomôcť. Môže prísť k recidíve a človek po pár rokoch znovu spadne do kolotoča dlhov ako predtým.

 

„Osobný bankrot je vhodný pre tých ľudí, ktorí vedia uvedomiť svoje finančné správanie, napraviť ho, nadobudnú disciplínu v pracovnej činnosti, rekvalifikujú sa prípadne, sú schopní nájsť si a udržať prácu a pracovné návyky, a budú mať svoje výdavky a spotrebné správanie pod kontrolou.“

 

Ako sa dá vyhnúť exekúcii a bankrotu?

Naše odporúčanie je nastaviť si výšku splátky úverov ako kontrolný mechanizmus. Splátky by nikdy nemali presiahnuť 30% z príjmov. Avšak viac ako tretina Slovákov tento limit pravidelne prekračuje každý mesiac. A čo je najdôležitejšie – robiť finančné rozhodnutia za pomoci odborníka na financie. Ten vie upozorniť na tie body, ktoré si klient často neuvedomuje, ale môžu mu v budúcnosti urobiť veľké problémy – napr. ako je tomu v situácii s pôžičkami. Vtedy treba konať plánovite a uvážlivo, v žiadnom prípade impulzívne. Každý dlh by mal človek vedieť splácať a hlavne mať splácanie „natrénované“ ideálne aspoň 3 – 6 mesiacov dopredu. Napr. ak sa chystáme zobrať si hypotéku a nedávali sme si bokom predtým takú sumu akú budeme splácať (resp. aj formou zaplatného komerčného podnájmu) – t.j. netrénovali sme si splátky na nové fungovanie rodinného rozpočtu, môže sa nám ľahko stať, že nás tento dlh privedie v budúcnosti do problémov a nebudeme ho vedieť riadne splácať.

Demografický vývoj hovorí o tom, že o 30 rokov bude pripadať na jedného dôchodcu už len jeden pracujúci. Ak si súčasní tridsiatnici nebudú tvoriť krátkodobé a dlhodobé rezervy, tak sa môže stať, že ich osobný bankrot dobehne v dôchodkovom veku.

Osobnému bankrotu sa dá vyhnúť vtedy, keď sa vyhnete akýmkoľvek dlhom – najmä pri súčasných cenách vlastného bývania to však často nie je možné a väčšina ľudí ak nehnuteľnosť nezdedí, musí siahnuť po úvere. Je potrebné však nastaviť výšku splátok tak, aby bola dlhodobo únosná, neprekračovala spomínaných + – 30% z príjmov, a ďalej – podľa možnosti sa vyhýbať žitiu nadlh (kryť bežné spotrebné výdaje domácnosti formou spotrebného úveru, kreditnej karty alebo debetu na účte). Práve tieto dlhý sú veľmi zlé – drahé (s vysokým úrokom a preplatením), vedia sa nabaľovať a ľudom spôsobujú najviac finančných problémov.

Ak dlhy prerastú cez hlavu, osobný bankrot môže byť riešením ako začať od nuly odznova, chce to však pokoru, disciplínu a vytrvalosť, aby človek nemusel podobný problém riešiť o pár rokov znovu. Do roku 2009 nepožiadalo o osobný bankrot ročne viac ako sto ľudí, ich počet však postupne narastá, za posledné 3 roky to už bolo 1 034 ľudí. Aj na služby spojené s realizáciou osobného bankrotu je potrebné pripraviť si finančné zdroje, konzultačné a právne služby vyjdu záujemcu na 300 až 1 000 Eur.